Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van TalentPool B.V. onder de handelsnaam VirtualStaff

1.2 Verstrekking of verlenging van een opdracht aan VirtualStaff houdt aanvaarding van deze voorwaarden.

1.3 Afwijkingen/uitzonderingen op deze voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien deze  door ons schriftelijk zijn geaccepteerd.

1.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Opdrachtbevestiging

 

 1. Definities

2.1 VirtualStaff: Handelsnaam VirtualStaff van TalentPool B.V. gevestigd te Loonsestraat 1, 5356 PB Neerloon. Hier wordt naar verwezen indien “ons”, “onze” of “wij” wordt gebruikt.

2.2 Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van VirtualStaff.

2.3  Medewerker: iedere natuurlijke persoon die namens ons – al dan niet in dienstverband – diensten uitvoert ten behoeve van Opdrachtgever

2.4 Virtuele Assistent: een persoonlijke en vaste assistent die al dan niet op locatie ondersteunende taken verricht in opdracht van de opdrachtgever. Ook wel een “VA” genoemd. Een Virtuele Assistent is altijd een medewerker van VirtualStaff.

 

 1. Tarieven

3.1 VirtualStaff is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen dienen voldaan te worden via Ideal of Creditcard. Pas na ontvangst van de betaling kan er gebruik worden gemaakt van een VA.

4.2 Indien een abonnement wordt afgesloten, geeft de opdrachtgever automatisch toestemming op een (wekelijks) automatisch incasso.

4.3 Bij opzeggen van het abonnement wordt het automatisch incasso opgeheven.

 

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 VirtualStaff heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

5.2 Tekortkomingen van medewerkers, stakingen en werkonderbrekingen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

5.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.

 1. Vervanging medewerkers

6.1 Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht een medewerker tijdelijk dan wel definitief te laten vervangen

 

 1. Werving medewerkers

7.1 Een opdrachtgever kan geen werknemers van VirtualStaff overnemen, tenzij VirtualStaff daarvoor schriftelijke toestemming voor geeft.

7.2 Indien Opdrachtgever een medewerker die bij of via VirtualStaff in loondienst is wil overnemen, dan is dit uitsluitend mogelijk na betaling van het afkoopbedrag

7.3 Het afkoopbedrag genoemd in alinea 7.2 bedraagt €2000,-

7.4 Opdrachtgever of (een) aan deze gelieerde onderneming(en) is – behoudens het gestelde onder ‘werving medewerkers’ – niet gerechtigd om zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf afronding van werkzaamheden als VA voor de betreffende opdrachtgever, de medewerker(s) die bij de uitvoering van betreffende werkzaamheden is/zijn betrokken rechtstreeks dan wel indirect werkzaamheden te laten verrichten, hetzij tegen betaling hetzij om niet.

7.5 Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan ons verschuldigd een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

 1. Verlies etc. van documenten

8.1 Onze medewerkers zullen de door Opdrachtgever aan hen ter beschikking gestelde documenten en overige bescheiden zorgvuldig bewaren en behandelen.
8.2 Indien onze medewerkers enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik met betrekking tot die documenten en/of overige bescheiden constateren, zullen wij daarvan terstond mededeling te doen aan opdrachtgever.

8.3 Indien de relatie tussen ons en opdrachtgever is opgezegd, zullen wij op eerste verzoek van Opdrachtgever betreffende bescheiden retourneren.

 

 1. Medewerkers

9.1 De medewerker kan door de opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij bewuste roekeloosheid of opzet.

9.2 Voldoet de medewerker niet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal Opdrachtgever dit schriftelijk, met opgaaf van redenen, zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Indien wij niet op tijd voor vervanging kunnen zorgen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en het geld terug te claimen. Bij vervanging zal de nieuwe medewerker starten tegen de afgesproken tarieven en voorwaarden en blijft de betalingsverplichting gehandhaafd.

9.3 Indien VirtualStaff processen documenteert en door haar medewerkers laat uitvoeren in een systeem van derden, dan heeft VirtualStaff geen aansprakelijkheid voor het functioneren, het beheer en de juistheid van de data en het systeem.

9.4 Processen die door VA’s worden uitgevoerd, worden geacht gecontroleerd, juist bevonden en geaccordeerd te zijn door Opdrachtgever.

9.5 VirtualStaff is niet aansprakelijk voor het resultaat dat voortkomt uit taken van een VA.

 1. Urenregistratie

10.1 Uren zullen geregistreerd worden door de medewerker en gecontroleerd worden door VirtualStaff.

10.2 Indien opdrachtgever twijfelt aan de opgegeven uren, is het tot 30 dagen na de urenregistratie mogelijk bewijs hiervoor op te vragen. Dit bewijs zal in de vorm van werktijden + screenshots geleverd worden.

10.3 Indien een VA extra uren moet maken om een taak af te krijgen, wordt dit van tevoren besproken met de opdrachtgever. Deze extra uren worden in rekening gebracht zoals genoemd in alinea 11.1 van deze voorwaarden.

 

11 Wijzigingen in de afgenomen uren

11.1 Indien de omvang van de aan VirtualStaff verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, waardoor er uren buiten abonnement worden afgenomen, is VirtualStaff gerechtigd dit meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

12 Aansprakelijkheid

11.1 VirtualStaff is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan VirtualStaff toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen VirtualStaff verzekerd is. Indien de verzekeraar niet uitkeert, of VirtualStaff niet voldoende verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan VirtualStaff heeft betaald gedurende 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, met een maximum van € 5.000,00. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

 1. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 2b VirtualStaff is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk van een VA wordt toegebracht.
 3. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is VirtualStaff nimmer aansprakelijk.
 4. 2d De door VirtualStaff te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; (1) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VirtualStaff aan de overeenkomst te laten beantwoorden en (3) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Vervolgschade en dataverlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie vallen niet onder direct schade.

11.4 Opdrachtgever is op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die onder zijn toezicht werken, ook voor medewerkers die door ons ter beschikking worden gesteld voor het verrichten van werkzaamheden.

Heb je vragen?